शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/३/१८