सूचना !!! नि.मा.बि. तहको कम्पुटर प्रशिक्षक पदको तपसिल आवेदकहरुको कागजात नपुग भएको हुदा ५ दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन जानकारी गारईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: